คลังเก็บหมวดหมู่: ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๓

รางวัลที่ ๑ กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

1เจ้าของสิ่งประดิษฐ์

นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์

ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

โทร. ๐๕๖-๔๕๒๒๒๒ มือถือ ๐๘๑-๙๗๒๐๑๖๒a

สถานที่ทำงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์

www..smkythailand.com

ความเป็นมา

จากปัญหาแรงงานที่ลดลงในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว แต่ปริมาณความต้องการอ้อยที่เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับการรณรงค์เพื่อลดปริมาณการเผาอ้อย เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน อีกทั้ง กลไกชุดเก็บเกี่ยวในปัจจุบันส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุดกลไกเก็บเกี่ยวใช้กำลังโดยตรงจากมอเตอร์ไฮดรอลิค ทำให้กินกำลังของเครื่องยนต์มาก ต้นทุนสูง และซ่อมบำรุงได้ยาก ผู้ประดิษฐ์จึงต้องการที่จะบรรเทาปัญหาดังกล่าวและต้องให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ประดิษฐ์กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย ที่มีประสิทธิภาพและใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หลักการทำงานและลักษณะเด่น

๑. โดยปกติกลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อยประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิคเป็นจำนวนมากตั้งแต่ ๔-๑๐ ตัว แต่กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อยของผู้ประดิษฐ์นั้น ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคเพียงตัวเดียว

๒. ลักษณะการเก็บเกี่ยว ออกแบบมาให้มีการกลืนอ้อยโดยไม่ทำให้รากอ้อยถูกดึง โดยที่สกรูเกลียวจะผลักอ้อยให้กับชุดเพลาสับท่อนเพื่อจับต้นอ้อย ในจังหวะเดียวกันมีดตัดโคนด้านซ้าย และมีตัดโคนด้านขวาจะทำการตัดคออ้อยทันที จากการทำงานดังกล่าวทำให้ไม่มีการดึงตออ้อยเกิดขึ้น

๓. ลักษณะกลไกไม่ซับซ้อน ใช้ชิ้นส่วนในการประกอบน้อย และการหมุนของกลไกต่าง ๆ ในชุดมีความสมดุลในจำนวนรอบที่พอเหมาะ ส่งผลให้การทำงานในส่วนต่าง ๆ เล็กลงไปด้วย โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักของตัวรถตัดอ้อยน้อยลง ไม่ทำให้ดินในแปลงปลูกอ้อยแน่นจนยากต่อการเจริญเติบโตของต้นอ้อย

๔. มีลักษณะการตัดอ้อยให้เป็นลำสั้นกว่าในรถปัจจุบัน ในการบรรทุกอ้อยจึงมีพื้นที่ว่างระหว่างท่อนอ้อยน้อยกว่า ส่งผลให้มีปริมาณและน้ำหนักการบรรทุกอ้อยได้มากกว่าการตัดจากรถตัดอ้อยในปัจจุบัน

๕. ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ประคองอ้อยเพื่อลดการสูญเสียและการช้ำของตาอ้อย อ้อยที่ผ่านการตัดด้วยกลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อยที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นสามารถนำไปทำเป็นพันธุ์อ้อยได้

รางวัลที่ ๒ เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

2เจ้าของสิ่งประดิษฐ์

นายเกรียงไกร ธารพรศรี

ที่อยู่ ๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๒๓๑๐

มือถือ ๐๘๑-๕๓๐๔๔๖๙

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

๑๒๘ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๒๓๑๐ โทรสาร ๐๕๓-๒๑๓๑๘๓

E-mail : k.kriang@hotmail.com

ความเป็นมาของรถตัดหญ้าจอมพลัง

เหตุผลของการประดิษฐ์เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้แปรรูปอาหารจากลำไย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าช่วย หรือการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเพื่อช่วยลดปัญหาในการผลิต เช่น ลดเวลาการผลิต คุณภาพ ความเป็นมาตรฐาน ความสะอาด ความปลอดภัย และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งการออกแบบและการสร้างเครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้านสามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปอีก รวมถึงยังช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ หลักการทำงานและลักษณะเด่น

๑. หัวคว้านมี ๒ หัวคว้าน การเจาะคว้านจะเคลื่อนที่เข้าเจาะคว้านพร้อมกันทั้ง ๒ หัวคว้าน และหัวคว้านทั้ง ๒ หัว ก็ถอยออกมาพร้อมกับดึงเมล็ดของลำไยออกมาด้วย และเมล็ดของลำไยจะถูกดันเอาเมล็ดทิ้งออกไปในรางเพื่อแยกออกจากเนื้อและเปลือกลำไยโดยอัตโนมัติ ส่วนเนื้อและเปลือกลำไยจะติดไปกับเบ้าจับแล้วจะถูกเขี่ยออกด้วยระบบกลไกของเครื่อง ทำให้ส่วนเนื้อและเปลือกลำไยตกแยกออกไปที่รางรับอีกทาง

๒. สามารถคว้านเมล็ดลำไยได้พร้อมกันครั้งละ ๒ ผล คว้านเมล็ดลำไยได้เร็วถึง ๓๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ ๒๔๐ กิโลกรัมต่อ ๘ ชั่งโมง เร็วกว่าแรงงานคนถึง ๘ เท่า

๓. เนื้อลำไยที่ได้จากการคว้านจะมีลักษณะกลมเนื้อไม่ฉีกขาด

๔. มีชุดจานหมุนลำเลียงผลไยเจาะรูโดยรอบจำนวน ๑๖ รู เพื่อให้ผลลำไยเข้าไปได้รูละ ๑ ผล การหมุนของจานจะสัมพันธ์กับจังหวะการหมุนของชุดป้อนหรือชุดเบ้าจับลำไย

๕. มีชุดท่อส่งลำไยกลับไปยังถาด เพื่อป้องกันกรณีลำไยล้นรางหรือคนป้อนคว้านไม่ทันผลลำไยก็จะกลิ้งกลับลงมาที่เดิม ประกอบกับชุดเบ้าจับผลลำไยสามารถปรับขนาดและขยาย (ผลเล็ก-ผลโต) ได้ตามรูปทรงของผลลำไย

รางวัลที่ ๓ เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ

3เจ้าของสิ่งประดิษฐ์

นายธนวัฒน์ ปกาสิต

ที่อยู่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง

จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

โทร. ๐๔๒-๓๓๖๐๒๖ มือถือ ๐๘๙-๕๗๕๘๘๓๘

อี-เมล์ modelxyz@hotmail.com

ความเป็นมา

เกษตรกรจำนวนมากต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรและเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการจำหน่ายและบริโภค ได้ทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเสื่อมโทรมหรือมีคุณภาพแย่ลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจบางชนิดได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดในการทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่ต้องการเลี้ยงในสภาพน้ำที่มีคุณภาพดี เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นต้น

หลักการทำงานและลักษณะเด่น

๑. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงาน เนื่องจากใช้การตกของน้ำเป็นพลังงานในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบอื่นที่มีในปัจจุบัน เช่น ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (RBC) จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบกับเฟืองทดรอบช้า ใช้ในการขับใช้ชุดแผ่นหมุนชีวภาพหมุนรอบแกนเพลาทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

๒. การตกของน้ำทำให้สามารถเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการตกแบบกระจายของน้ำ สามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างออกซิเจนในอากาศกับน้ำได้มากขึ้น

๓. มีความคงทน ใช้งานได้นาน เนื่องจากใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพได้ยาก

๔. สามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดได้ โดยทำบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแยกไว้จากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้สามารถแยกของเสียออกจากน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ง่ายขึ้น

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

4เจ้าของสิ่งประดิษฐ์

นายจรัญ เกิดแก้ว

ที่อยู่ ๒๗๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านพริก

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก #(@@Q

มือถือ ๐๘๑-๖๙๕๑๗๓๒

ความเป็นมา

๑. เพื่อลดปัญหาแรงงาน

๒. ลดปัญหาค่าใช้จ่ายและเชื้อเพลิง

๓. ลดปัญหาอายุการใช้งานของใบมีตัดหญ้า

๔. ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน (ตัดหญ้า)

หลักการทำงานและลักษณะเด่น

๑. รูปร่างจากเดิมเป็นใบมีดสี่เหลี่ยมมุมมีดเป็นมุมฉาก ออกแบบใบมีดใหม่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีคมมีดเป็นมุมแหลม ขณะทำงานจะจิกเกี่ยวกระชากคล้ายกับการทำงานของเคียวเกี่ยวข้าว

๒. การประกอบใบมีดจากเดิมประกอบใบมีดด้วยน๊อตยึด ๒ ตัว และขันยึดแน่นตายตัว เปลี่ยนเป็นการขันยึดด้วยน๊อตเพียงตัวเดียว โดยมีบูชสวมห่อหุ้มน๊อตตัวผู้ไว้ และใบมีดมีความอิสระ

๓. สามารถหมุนได้รอบตัวเอง

๔. ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันหญ้าพันเครื่องมาร่วมใช้กับใบมีดตัดหญ้าด้วย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

5เจ้าของสิ่งประดิษฐ์

นายวีรยุทธ พรหมจันทร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทร. ๐๒-๕๗๗๙๑๒๙

โทรสาร ๐๒-๕๗๗๙๑๒๘

ความเป็นมา

ปัจจุบันยังไม่มีเคื่องตัดขนมขบเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ และยังใช้แรงงานคนในการตัดขนมให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทำให้ล่าช้า ได้ปริมาณน้อยไม่เพียงพอสำหรับระดับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการประดิษฐ์เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวเป็นรูปทรง โดยอาศัยชุดใบมีดตัด ๒ ชุด ซึ่งจะช่วยทำให้ชิ้นขนม ที่ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามต้องการ เป็นเครื่องที่ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถตัดเป็นชิ้นขนมได้ขนาด ๓ x ๑๐ x ๑ ซม. จำนวน ๓๐ ชิ้นต่อถาด ซึ่งสามารถทดแทนการใช้แรงงานคน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงานและลักษณะเด่น

๑. สามารถตัดชิ้นขนมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ และปรับขนาดการตัดชิ้นขนมได้

๒. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตัดขนมพื้นบ้านที่มีความหนืดและเหนียวได้ เช่น ขนมชั้น ขนมถั่วกวน ขนมถั่วตัด กาละแม เป็นต้น

๓. ชิ้นขนมมีขนาดสม่ำเสมอไม่แตกเสียหาย

๔. การทำงานต่อเนื่อง ทดแทนการใช้แรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต

๕. อัตราการผลิต ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ชิ้น/ชม. (ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนชิ้น)