รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

211ชื่อนักประดิษฐ์

นายเฉลิมวิทย์    ปสันตา

ที่อยู่  ๑/๑  หมู่  ๑๔  ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๑๔๐

 ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิคค้นฯ

เพื่อต้องการนำเครื่องมือนี้  ไปปลูกอ้อยถือเป็นการเตรียมพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพไว้ปลูกให้กับชาวไร่ คู่สัญญาของเกษตรกร  และต้องการให้มีอ้อยที่มีคุณภาพเข้าหีบที่โรงงาน

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพของลำอ้อยในแปลงชาวไร่ให้ดียิ่งขึ้น  และมีการไว้ตอได้นาน

๒. ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๓. ชาวไร่มีการใช้พื้นที่ปลูกอ้อยในไร่น้อยลงจากเดิม

๔. เป็นโครงการธนาคารพันธุ์อ้อย  เพื่อมีการส่งต่อให้กับชาวไร่รายอื่น ๆ  ที่อยู่ในคู่สัญญาของเกษตรกรไทยและในเครือ

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

๑. เป็นการปลูกรุ่นใหม่ที่มีการต่อยอดจากเครื่องเดิม ๆ  ที่มีการแนะนำส่งเสริมให้กับชาวไร่คู่สัญญาของเกษตรไทยและในเครือ20

๒. เป็นเครื่องมือสำหรับปลูกอ้อย  เพื่อไว้เป็นพันธุ์อ้อยให้กับชาวไร่ไว้ปลูกในปีถัดไป  จะได้อ้อยที่มีคุณภาพ  เพราะนำพันธุ์ดี ๆ  ไปปลูก  อ้อยก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม

๓. สามารถกำหนดระยะการลงของท่อนพันธุ์อ้อย  โดยท่อนพันธุ์จะยาวช่วง  ๒๐ – ๒๒  ซม.แต่ละท่อนห่างกัน  ๖๐  ซม. (แนะนำให้กับชาวไร่คู่สัญญา)

๔. เครื่องปลูกนี้ปลูกได้จำนวนพื้นที่มากกว่า  ๑๕   ไร่/วัน  (ถ้ามีการเตรียมการคัดลำอ้อยที่มีคุณภาพดี ๆ  ขนาดลำตั้งแต่  ๒๙  มิลลิเมตร  ขึ้นไปไว้ก่อนปลูกโดย  ๑  ไร่ จะใช้พันธุ์อ้อยปลูกจริง  ๔๐๐–๔๒๐กิโลกรัม/ไร่เท่านั้น