รางวัลที่ 3 เครื่องผ่าผลหมาก Betel nut separator

171ชื่อนักประดิษฐ์

นายมานพ    แย้มแฟง

ที่อยู่  32  หมู่  9  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

หมากเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไปในสภาพอากาศอบอุ่นถึงร้อนชื้น  จึงมีการปลูกหมากกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศกว่าแสนไร่  ผลผลิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคใช้เป็นยารักษาโรค  ใช้ในพิธีทาศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณี  และใช้ในอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  เช่น  ใช้มนอุตสาหกรรมทำสีต่างๆ  ใช้สกัดทำยารักษาโรค  ใช้สกัดทำยาฟอกหนัง  ใช้ย้อม แห  อวน  เพื่อให้นิ่มและอ่อนตัว  ดังนั้นหมากจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ  ปลูกง่าย  การปฏิบัติดูแลรักษาไม่นุ่งยาก  โรคแมลงรบกวนน้อย  ลงทุนไม่สูง  แต่การที่จะนำหมากไปขายนั้นจึงจะต้องทำการผ่าหมาก  และนำไปตากแห้งเพื่อทำเป็นหมากแห้งจะขายได้ราคาดีกว่านำไปขายในรูปแบบหมากสด  การผ้าหมากในปัจจุบันนั้นยังคงต้องใช้แรงงานคนในการผ่าอยู่  ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานคนมากในขั้นตอนนี้  รวมทั้งผู้ที่ผ่าหมากได้ดีนั้นต้องมีความชำนาญในการผ่าหมากจึงจะได้หมากที่ผ่าออกมาแล้วมีลักษณะสวย  ขายได้ราคาถึงแม้ว่าผู้ผ่าจะมีความชำนาญแต่การผ่าในระยะเวลานานๆ นั้น  อาจเกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  มีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  และเนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีการปลูกหมากเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังมีการทำหมากแห้งเพื่อส่งขายให้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง

การทำหมากแห้งนั้นจะนำหมากสดมาผ่าตามแนวนอนแล้วนำไปตากแดด  เมื่อหมากแห้งเนื้อหมากก็จะหลุดออกจากเปลือก  แต่ถ้าไม่ผ่าตามแนวนอนเมื่อนำไปตากแดดหมากก็ไม่หลุดออกจากเปลือก  อีกทั้งยังถูกตัดราคาจากผู้ซื้อ  ปัจจุบันแรงงานคนที่จะผ่าหมากนั้นหายากทำให้การส่งหมากแห้งขายในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  การนำเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการผ่าผลหมากให้ได้ผลดีและรวดเร็ว  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการผ่าผลหมาก  และผู้ที่ควบคุมเครื่องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในการผ่า  และการผ่าผลหมากด้วยเครื่องผ่าผลหมากนั้นยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น  และเครื่องจักรสามารถผ่าผลหมากได้สม่ำเสมอทำให้ประสิทธิภาพในการผ่าไม่ลดลงแม้จะทำงานเป็นระยะเวลานานๆ

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

18

  1. ลดระยะเวลาในการผ่าผลหมากให้สั้นลง
  2. ทดแทนแรงงานคนที่หายาก
  3. มีความปลอดภัย
  4. บำรุงรักษาได้เอง  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องไม่ซับซ้อน

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

  1. ออกแบบและสร้างขึ้นสามารถผ่าผลหมากได้ตามแนวนอน  และผ่าผลหมากได้หลายขนาดโดยไม่ต้องมีการคัดขนาด
  2. สามารถเคลื่อนย้ายและทำงานได้สะดวก
  3. ทำงานควบคุมเครื่องเพียงคน  1  คน
  4. มีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน

หนึ่งความคิดบน “รางวัลที่ 3 เครื่องผ่าผลหมาก Betel nut separator

ปิดการแสดงความเห็น