หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคทุนนิยม เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความพร้อม เพื่อการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน (ASEAN) ปัจจุบันมีประเทศที่เข้ากลุ่มเป็นสมาชิกในประชาคมฯ นี้ จำนวน ๑๐ ประเทศ โดยประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต และในอนาคตประชาคมอาเซียน ได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่เชิงพาณิชย์ ในอนาคตอันใกล้ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมในการช่วยสร้างนักการค้า ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นนักประดิษฐ์ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านเชิงพาณิชย์มาก่อนเพิ่มขึ้นมาทุกปี นับได้ว่าเป็นการช่วยสร้างเงินสร้างรายได้ และการตลาดให้กับนักประดิษฐ์ ดังนั้น การดำเนินงานโครงการฯ นี้ จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเข้มแข็ง ประสบการณ์ มาตรฐาน ในการประดิษฐ์ การผลิต ด้านเชิงพาณิชย์และด้านอื่น ๆ ให้แก่นักประดิษฐ์ที่เป็นคนไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศได้ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงดำเนินการโครงการการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันนักประดิษฐ์ไทยนำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนนักประดิษฐ์ให้สามารถปฏิบัติงานและถ่ายทอดผลงานตนเองแก่ผู้ที่สนใจ และยังเป็นการทำประโยชน์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ โครงการนี้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ ในการผลิตด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น