ติดต่อของผู้รับผิดชอบโครงการ

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 02-555-2616 โทรสาร 02-555-2618

มือถือ 086-305-3869 Email: chv_th@hotmail.com

 

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

อาจารย์วิรัช อยู่ชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 02-555-2616 โทรสาร 02-555-2618

มือถือ 081-467-1009 Email: wir@kmutnb.ac.th

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ใส่ความเห็น