รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 – 2553

พ.ศ. 2536

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องอัดฟางฟ่อน(เคยทำการประเมินแล้ว ได้มีการผลิตขายต่างประเทศแล้วบางครั้งผลิตไม่ทัน เพราะยังมีการขาดเงินทุน) นายจำนอง มากเทพพงษ์165 หมู่ 7 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์จ.สุพรรณบุรี 72140 โทร. 035-523832

2

เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล นายจำนงค์ ไชยวิถี124 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่50110 โทร. 089-5563725

3

เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม นายบูรณะ สมชัย136/1 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี34000 โทร. 045-255047
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องกะเทาะเมล็ดละหุ่งแบบกำแพงแสน 2 นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพ 10900

2

เครื่องนับจำนวนผลมะนาว นายบุญส่ง ปานเจริญ45 หมู่ 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาคร 74120 โทร. 01-2988405

3

รถพ่วงเกษตรสำหรับรถไถเดินตาม นายชาญชัย โรจนสโรช86/28 ถ.ลาดปลาเค้า-รามอินทรา ต.จรเข้บัวอ.ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230โทร. 02-5706857

4

เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามไม่ต้องเตรียมดินแบบ กว. 2 นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ1/1158 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351847

พ.ศ. 2538

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว “เกษตรพัฒนา”(มีการผลิตขายเป็นอุตสาหกรรมอยู่ก่อนส่งเข้าประกวด และขณะนี้ได้มีการพัฒนาและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง) นายสมชัย หยกอุบลบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด259 หมู่ 1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000 โทร. 055-246550-4

2

เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ นายประสงค์ อิงสุวรรณ239/17 หมู่บ้านเชิงดอย ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-216736

3

เครื่องอบแห้งมะขามหวานและผลไม้อื่น ๆ นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์43/147 หมู่ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-583-1081
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง นายประพันธ์ ศิริพลับพลา239/55 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่50200 โทร.053-211699 ต่อ 4103

2

เครื่องบดถั่วลิสง นายวินิต ชินสุวรรณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-241106, 343407

3

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสำเร็จรูป นางสาวจงจิตต์ หิรัญลาภคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140โทร. 02-427-8094

4

เครื่องคัดขนาดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นายวินิต ชินสุวรรณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-241106, 343407

พ.ศ. 2539

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องตัดอ้อยวางรายระบบ “ฟรีล็อก”(มีการพัฒนาผลิตจำหน่าย แต่ไม่สามารถติดต่อได้) นายสุรสิทธิ์ สุวรรณรัตน์เลขที่ 135/2 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี 18180 โทร. 081-987-5265

2

เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจเลขที่ 1/1158 หมู่ 6 ต.กำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร 034-351-885
รางวัลที่ 3มี 2 รางวัล

1

เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพลังลม นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล9/8 หมู่ 4 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร. 02-5491123 , 549-1079

2

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ นายวิชา หมั่นทำการ1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร 034-351896
รางวัลชมเชย

1

เครื่องหั่นข้าวเกรียบไฮเทค นายสะแปอิง อาแว20/1 ตรอกจินดา ต.บางนาค อ.เมืองจ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-514092

2

การออกแบบใบพัดปั๊มน้ำสามารถดูดน้ำที่มีของแข็งแขวนลอยได้ นายวิชา หมั่นทำการ1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร 034-351896

3

เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศแบบประหยัด นายไพศาล นาคพิพัฒน์98/2 หมู่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กรุงเทพฯ10220 โทร 02-519-8293 , 02-326-6100 ต่อ743,744

พ.ศ. 2540

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดเคลื่อนย้ายได้ นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี91 หมู่ 1 ต.บางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140โทร. 02-470-8624

2

อุปกรณ์คีบอ้อยติดรถแทรกเตอร์ นายศักดา อินทรวิชัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900โทร.

3

ชุดเครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว นายสาทิป รัตนภาสกร257/31 ต.บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800โทร. 02- 910-1660
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องอัดฟางสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (มีการผลิตจำหน่ายตามที่ลูกค้าสั่ง) นายเสกสรร สีหวงษ์3/57 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม034-351-397 มือถือ 081-3810837

2

เครื่องตัดหญ้าชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์(มีการผลิตจำหน่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง) นายเรวัฒน์ วานิชศุภชัย116/10 ม.5 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110โทร. 034-611283, 612200

3

รถตัดหญ้าไฮเทค นายจำนงค์ ทองลี11 หมู่ 8 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000โทร. 037-403585 , 080-5659178

4

เครื่องสาวและจัดเก็บเส้นใยไหมไทย นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง5/14 บ้านพักครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511289-90

พ.ศ. 2541

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน นายสุรชัย บวรเศรษฐนันท์353/25 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ10100 โทร. 02-223-4019

2

เครื่องคัดกากและดอกหญ้า นายวิชาญ ทรัพย์ร่มเย็น90/4 หมู่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000โทร. 02-977-0754

3

เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์ นายมงคล กวางวโรภาส1/1162 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสนจ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351397
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องสาวไหมอุบลราชธานี 50(เครื่องสาวไหม ยูบี 2) นายส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐบ้านพักสถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานีต.บุ่งมะแลง ตู้ปณ 18 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี34190 โทร. 045-245425

2

เครื่องปรับสลับน้ำ(HIGH – SPEED SURFACE AERATOR) นายภัทราวุฒิ วิสุทธิ์จิตใจ273 ถ.สรธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120 โทร. 02-675-7620-1

3

เครื่องเก็บผักตับชวาแบบติดตั้งริมฝั่งระบบสายพานลำเลียง(น่าจะมีการผลิตอยู่) นายสุทธิเจตน์ จันทรศิริ196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900โทร. 02-579-1121-30

4

เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี นายณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์181/365 หมู่ 6 ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000โทร. 073-335130, 073-312159 ต่อ 1535

พ.ศ. 2542

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

ชุดอุปกรณ์เปิดผลมะพร้าวอ่อน(มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม ส่งออกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่) นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์10/7 หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000โทร. 034-839664

2

รถเสริมพ่วงรถไถเดินตามเป็นรถไถนั่งขับ (เจ้ามดตะนอย) นายชัย สมนิมิตร28/146 หมู่บ้านชิชาคันทรีคลับ แขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพ 10150 โทร. 02-452-1795-9

3

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้า นายพงษ์เทพ เกิดดอนแฝก68 หมู่ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110โทร. 036-581751
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องเกี่ยวข้าวสูงและถั่วเหลืองแบบวางราย บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด101/19-24 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-259-0363, 909-0300

2

เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก นายนราวุธ สีหะวงษ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารถ.ห้าธนวามหาราช อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000โทร. 042-612965

3

อุปกรณ์รวมกองข้าว บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด101/19-24 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-259-0363, 909-0300

4

เครื่องผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นโดยวิธีเยือกแข็ง นายวีระชัย แก่นทรัพย์655/52 ซ. ประชาอุทิศ49 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โทร. 02-428-3274มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี91 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140โทร. 02-470-9125

พ.ศ. 2543

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ นายพิรุณ ขุนเมือง177/2 หมู่ 6 จ.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120 โทร. 02-583-6763

2

ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง นายวิบูลย์ เทเพนทร์31/142 หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120 โทร.02-9048332

3

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพ 10220 โทร 02-552-0211
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้แบบเครื่องยนต์เดียว นายทรงกฤษณ์ ประภักดี41/41 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ10170 โทร. 02-880-9868, 01-820-0422

2

เครื่องลอกเปลือกสา นายวิชา หมั่นทำการ1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร. 034-351896

3

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ(มีการผลิตและจำหน่ายหน้าร้าน และออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค) นายวินัย ช่างทองคลองสี่52 หมู่ 3 ต.วังไทร อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-271235

4

เครื่องปอกแห้ว(น่าจะยังมีการผลิตอยู่) นายสุรเชษฐ์ ชุติมา323/45 หมู่ 8 แขวงราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140โทร. 02-4709337

พ.ศ. 2544

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง(มีการผลิตและจำหน่ายหน้าร้าน และออกหาลูกค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค) นางนิตยา วรวราชัย (ภรรยาคุณวินัยฯ รางวัลชมเชย 3 ปี 43)52 หมู่ 3 ต.วังไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-271235

2

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ(มีการผลิตจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและต่างประเทศ) นายมนตรี ค้ำชูภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-910-9445 , 081-6185901

3

เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟสูญญากาศ-ถังหมุน นายวีระชัย แก่นทรัพย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-428-3274 , 01-5131017
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอลิก นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุลสวนธรรมพร เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ต.บึงบา อ.หนองเสือจ.ปทุมธานี 12170 โทร. 02-549-1123, 549-1079

2

เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ นายสาทิป รัตนภาสกรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-739-2348(PCT) 02-910-1660 กด 1

3

เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย MPI บริษัทน้ำตาลเกษตรไทย จำกัดโดย นายศิวาณัติ ไชยภัฏอาคารเอกผล ถ.วิภาวดีรังสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-692-0867-73

4

คีมตอนต้นไม้(ได้ขายสิทธิ์ให้กับนายสุเมธ อมรพิมล ไปผลิตจำหน่ายแล้ว) นายสุทิน สุวรรณทีป59 หมู่ 8 บ้านคลอง 15 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยวจ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทร. 081-206-2265

พ.ศ. 2545

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส นายสมพงศ์ ชวเจริญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-577-2386

2

เครื่องมือห่อผลไม้ นายนพพล กองเอียด140 หมู่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170โทร.09-974-3722

3

เครื่องพ่นหมอกไฮเทค นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร. 02-579-1121-30 ต่อ 2120
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-01 นายพิมล วุฒิสินธ์กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร หมู่ 13ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120 โทร. 02-529-0663-4

2

ปฏิพงษ์ 2002 (รถไถพรวนเอนกประสงค์)(มีการพัฒนาและผลิตจำหน่ายเป็นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ) นายสุเมธ อมรพิมล122-124 หมู่ 4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-546-1668 , 081-908-9914

3

เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ นายสัมพันธ์ ศรีสุริยะวงษ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร. 02-579-1121-30 ต่อ 5108

4

เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย”สุพรรณบุรี 1” นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรมศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 159/36 หมู่ 10 ต.จรเข้สามพันอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160โทร. 035-551433 , 551543

พ.ศ. 2546

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก(น่าจะมีการผลิตจำหน่ายตามลูกค้าสั่ง และปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้มีการเชิญชวนนำไปแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ) นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.กำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร. 034-351-399 , 089-891-9652

2

เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง นายวิวิทย์ บุญเจริญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เลขที่ 99ถนนตรัง-ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92190โทร.0-75284-152, 0-1539-6811

3

เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ นายอรรถพร สุบุญสันต์เลขที่ 82 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา 13230โทร. 0-35379-018, 0-1870-9606
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก นายวิชา หมั่นทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140โทร. 0-34-351-896, 0-1935-3710

2

เครื่องสไลด์ 2004 นายบรรจง คงรัตน์วิทยาลัยเทคนิคสิชล เลขที่ 44 หมู่ 5 อ.สิชลจ.นครศรีธรรมราช 80120โทร.0-75367-890-1, 0-9972-7900

3

กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้ นายดิเรก สุริยศิริเลขที่ 116 ถ.รณกิจ อ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์ 67110โทร. 0-1041-0077

4

บ้านกกลูกหมู นายนภา แสงไชยราชวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย 64110โทร. 0-55641-076 , 0-9853-3472

พ.ศ. 2547

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ นายปัญญา เทียนนาวามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์

2

เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) นายสุวรรณ หอมหวลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมโทรศัพท์

3

เครื่องเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบด นายฐานิตย์ เมธิยานนท์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2

เครื่องขุดมันฝรั่ง นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จ.เชียงใหม่โทร.

3

เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นายสมชาย แก้วจันทร์ฉายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จ.แพร่

4

เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ นายวิโรจน์ โชคอุดมชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

พ.ศ. 2548

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

เครื่องคั่วและป่นพริก นายวิโรจน์ โชคอุดมชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์บ้านเลขที่ 83/73 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.01-888-8115 056-711-396

2

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง นายวิชา หมั่นทำการคณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-35189602-9241690 01-9353710

3

เครื่องหว่านลูกหอยแครง นายบรรยงค์ วงศ์สกุลวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานีโทร.077-272168 01-5367523 fax. 077-272973
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน นายปรพล ปิ่นทองสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้าอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.07-8144558 02-5779133 fax. 02-5779128

2

เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีกรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร. 01-927-7312 fax. 02-940-5472บ้านเลขที่ 1178/268 ซ.เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32

3

เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ นายนพดล ชูสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานีโทร.09-875-9202 077-272168 fax.077-272973

4

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ นายบุญนำพา ด่างเหลาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรีจ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 01-8461817 043-569117fax. 043-569118

พ.ศ. 2549

(สำหรับปี 2549 นั้น คณะกรรมการตัดสินฯ มีมติไม่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯที่เหมาะสมที่จะได้รางวัลที่ 1 และ 2)

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

3

เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า นายธงชัย เสือน้อยบริษัทเน็คเทค เอ็นจิเนียริ่ง433/69 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.081-1190639, 043-343640 โทรสาร 043-203653
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005 นายสุเมธ อมรพิมลบริษัท ปฏิพงษ์ จักรกลการเกษตร120-124 หมู่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110โทร. 081-8555580 , 02-5461668 โทรสาร 02-9041291

2

เครื่องจักกก นายปัญญา เทียนนาวามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000โทร. 088-66788700 , 056-722201 , 056-711396 ต่อ 1602 โทรสาร 056-722217

3

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช92/182 ซอย 28 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทร.089-6123197 , 02-9579561

4

เครื่องตรวจความผิดปกติของนม U.H.T. บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย นายสุวรรณ หอมหวลสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260โทร. 086-8042238 , 089-2592773 โทรสาร 034-355310 จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 01-8461817 043-569117 fax. 043-569118

พ.ศ. 2550

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

สว่านเจาะปาล์ม นายฉกาจ ชัยภัทรกุล35/4 ม. 4 ตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80280 โทร. 087-8944236

2

เครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light trap นายอรรถพร สุบุญสันต์77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230โทร.035-379088 มือถือ 081-8709606

3

เครื่องมือเลื่อยกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้ นายบุญส่ง อำนวยเดชกร475 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110โทร. 054-613107 โทรสาร 054-613112มือถือ 081-5535560
รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล

1

รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง นายวินัย ช่างทองคลองสี่52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170โทร. 035-271235 โทรสาร 035-215049มือถือ 089-6611202

2

ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง A Bioduesel ProductionProcess with ContinuousDeglycerolization นายชาคริต ทองอุไร129 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110โทร. 074-286902 โทรสาร 074-212190 มือถือ 081-2777072

3

กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช นายภูริวัฒน์ บุญสนิท70 (เดิม 22/99) ซอยรามคำแหง 138 ถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240โทร. 02-3732897 , 02-6173775 โทรสาร 02-3732898 , 02-6173463 มือถือ 089-0511824

4

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์60/33 หมู่ 1 หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510โทร. 02-5438928 , 02-5779251 , 02-5779257โทรสาร 02-5772386 มือถือ 081-8429654

พ.ศ. 2551

(สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีมติไม่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลที่ 2 และ 3)

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ฯ

ผู้ประดิษฐ์

1 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์250/195 หมู่ที่ 3 ซอยโฮมอินปาร์ค 17ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองควายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-221667 , 053-944070-74 โทรสาร 053-357601 มือถือ 081-8857929
รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล
เชิดชูเกียรติ เครื่องปอกเปลือกกระเทียม นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์10/2 หมู่ 8 ถนนทางลัดพุทธมณฑลสาย 2แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 12170 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-8891197 , 02-5779133 โทรสาร 02-5779128 มือถือ 081-6297628
เชิดชูเกียรติ เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง นายสุทธิพร เนียมหอม235/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน โทรศัพท์ 034-351397 โทรสาร 034-351946 มือถือ 089-8216600
เชิดชูเกียรติ เครื่องคัดขนาดไข่ นายนุ้ย แจ้งประจักษ์37/19 หมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110โทรศัพท์ 077-820388 มือถือ 081-9563651 อีเมล์-Pintest@hotmail.co.th
เชิดชูเกียรติ ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล ว่าที่ ร.ต.ธานี ศรีทอง18 ซอย 1/1 โพธิพงศา ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 57/7 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100 โทรศัพท์ 074-556177 , 074-333612 โทรสาร 074-333525 ต่อ 27 มือถือ 081-8966642

ปี 2552

(รางวัลที่ 1 , 2 , 3 และรางวัลเชิดชูเกียรติ 4 รางวัล)

รางวัล ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์
1 รถตัดหญ้าจอมพลัง นายวิราษ เหรียญทองบ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 10ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก สถานที่ทำงานวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 88/2 หมู่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-314790 , 037-326470 โทรสาร 037-326470 มือถือ 087-0467929 อี-เมล์ rat_auto@hotmail.com
2 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด นายวิเชียร แก้วมณี75 หมู่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอ-กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210 สถานที่ทำงานวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 044-147415 , 044-390096 โทรสาร 044-390109 มือถือ 085-7773556 อี-เมล์ wichain_Tim@hotmail.com
3 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร นางจันทิมา ชั่งสิริพรบ้านเลขที่ 63/10 ถนนทุ่งรีตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110 สถานที่ทำงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ -วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-287285 โทรสาร 074-212896 มือถือ 089-4638832 อี-เมล์ juntima.c@psu.ac.th เวปไซด์ www.psu.ac.th
รางวัลเชิดชูเกียรติ 4 รางวัล
เชิดชูเกียรติ เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก นายบัณฑิต หิรัญสถิตพรบ้านเลขที่ 1 ซอย 6 ถ.สุขเกษมต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-213466 , 053-878123 โทรสาร 053-498902 มือถือ 081-5954432 อี-เมล์ bandit_h@hotmail.com
เชิดชูเกียรติ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ นายอรรถพร สุบุญสันต์บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ ต.สามเมืองอ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา13230 โทร. 035-379088 มือถือ 081-8709606
เชิดชูเกียรติ เครื่องผสมเอนกประสงค์ นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทรอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000โทร. 056-355576 มือถือ 086-4402216 , 085-0540896
เชิดชูเกียรติ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช นายมังกร สุพรรณชาติบ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9 ต.นิคม –สร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา30110 โทร. 081-9660300

พ.ศ. 2553

รางวัลที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประดิษฐ์

1

กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์184 หมู่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130โทร. 056-452-222 โทรสาร 056-422315 มือถือ 081-972-0162

2

เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน นายเกรียงไกร ธารพรศรี128/11 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50300โทร. 053-921-444 โทรสาร 053-213-183,053-921444 ต่อ 1708 มือถือ 081-530-4469

3

เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้พลังงานน้ำในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ นายธนวัฒน์ ปกาสิต2 หมู่ 5 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170โทร. 042-336-026 โทรสาร 042-336-027มือถือ 089-575-8838
รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล

1

ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ นายจรัญ เกิดแก้ว373 หมู่ 10 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110โทร. 081-695-1732

2

เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 34 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120โทร. 02-889-1197 , 02-577-9133โทรสาร 02-577-9123 มือถือ 081-629-7628

3

เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์ นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี1178/268 ม. 9 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 32แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900โทร. 02-561-0711 มือถือ 084-656-8019

4

รถตัดหญ้านั่งขับแบบ 2 เครื่องยนต์ นายนเรศ เปาะทองคำ14 หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160 โทร.075-375-232 , 02-699-6566โทรสาร 02-993-4870 , 02-699-6621มือถือ 086-688-9369 , 089-100-6259

ใส่ความเห็น