ข้อมูลโครงการ

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อบริหารจัดการโครงการการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิง พาณิชย์ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน สร้างความเชื่อมั่น และผลักดันให้นักประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์มีผลงานใหม่ ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

๓ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนนักประดิษฐ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ้นงานใหม่ หรือต่อยอดชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัดเทียมกับต่างประเทศ

๔ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์แก่ผู้สนใจ สามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกทางหนึ่ง

ตัวชี้วัดผลผลิต 

๑ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓ ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

 เป้าหมายโครงการ 

๑ นักวิชาการ และ นักวิจัย

๒ นักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่

๓ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔ ชาวต่างประเทศ ในกลุ่มและนอกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๕ นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา

๖ เกษตรกร

๗ ประชาชนที่สนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ   9   เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันการเบิกจ่ายงบประมาณ

ใส่ความเห็น